Ja sam potrošač.

Aktuelnosti, ankete, primeri iz prakse

Saobraznost robe


Prema Zakonu o zaštiti potrošača, prodavac je odgovoran za saobraznost robe onome što je ugovoreno, odnosno da roba funkcioniše u skladu sa svojom namenom, da ima one karakteristike koje ima roba iste vrste i da ima posebna svojstva zbog kojih je kupac nabavlja.

Prodavac odgovara za nesaobraznost robe u periodu od dve godine od zaključenja ugovora, dok se za polovnu robu može ugovoriti kraći rok u kome prodavac odgovara za nesaobraznost, ali ne kraći od godinu dana.
 
Ako isporučena roba ne odgovara onome što ste naručili, imate pravo da zahtevate od prodavca da vam, bez naknade, popravi ili zameni robu u razumnom roku.

Takođe, u određenim situacijama možete tražiti umanjenje cene ili čak odustati od kupovine tj. raskinuti ugovor.

Garancija


Garancija je dodatni stimulans koji prodavci mogu da pruže kupcima, u nameri da ih pridobiju da se odluče za njihovu robu.

Prema Zakonu o zaštiti potrošača, garancijom se smatra svaka izjava, kojom se daje obećanje u vezi sa robom i pravno je obavezujuća, pod uslovima koji su navedeni u izjavi, kao i prilikom oglašavanja te robe.
Garantni list može biti u pisanom ili elektronskom obliku.

On sadrži sve podatke iz garancije, napisane jasnim i lako razumljivim jezikom, i mora vam se dostaviti na zahtev.

Radi ostvarivanja prava u vezi sa saobraznošću robe i garancijom, možete izjaviti reklamaciju prodavcu, koji je dužan da vam odgovori u roku od 8 dana i predloži neko rešenje.

Pravo na jednostrani raskid ugovora


Zakon o zaštiti potrošača dao je pravo kupcu da, u roku od 14 dana od dana zaključenja, bez ikakvog obrazloženja, raskine ugovor o kupovini preko Interneta (ugovor na daljinu).

Jednostrani raskid ugovora na daljinu, osim ako je drugačije ugovoreno, nije moguć jedino u sledećim slučajevima:
- ako se radi o pružanju usluga i ako je uz vašu izričitu saglasnost započeto pružanje usluge pre isteka roka za jednostrani raskid ugovora;
- ako se radi o prodaji robe ili pružanju usluga čija cena zavisi od promena na finansijskom tržištu, na koje prodavac ne može da utiče;
- ako se radi o prodaji robe ili pružanju usluga čija cena zavisi od promena na finansijskom tržištu, na koje prodavac ne može da utiče;
- ako se radi o isporuci zapečaćenih audio ili video snimaka ili računarskog softvera, i ako ste isporučenu robu otpečatili;
- ako se radi o igrama na srećuIzjava o jednostranom raskidu ugovora smatra se blagovremenom, ako je poslata u pomenutom roku ili ako je u istom roku roba vraćena prodavcu. Kod ugovora o prodaji robe na daljinu, rok od 14 dana računa se od dana kada roba dospe kod vas, odnosno kodonog za koga ste robu naručili. Kod ugovora o pružanju usluga (na daljinu), rok počinje da teče od momenta zaključenja ugovora.Zapamtite: Imate pravo na jednostrani raskid ugovora, bez obrazloženja, u roku od 14 dana od dana zaključenja.

Ako ste odlučili da raskinete ugovor, dužni ste da pošaljete izjavu o jednostranom raskidu ugovora prodavcu u pisanoj formi (što uključuje i elektronski oblik).Jednostranim raskidom ugovora prestaju obaveze ugovornih strana.

Prodavac je dužan da vam bez odlaganja vrati iznos koji ste platili po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema izjave o jednostranom raskidu. Kod ugovora o prodaji robe, prodavac je dužan da vam vrati sredstva koja ste platili kada ste primili ili preuzeli robu, koju je po osnovu ugovora isporučio, odnosno kada primi dokaz da ste mu poslali robu nazad (bez obzira na to šta se prvo uradili).Ako ste pre isteka roka za jednostrani raskid ugovora primili robu (ili lice za koga ste robu naručili), dužni ste da robu pošaljete ili predate prodavcu (ili licu koje je prodavac ovlastio) u roku od 14 dana od dana slanja izjave o jednostranom raskidu ugovora, osim ako je prodavac ponudio da sam preuzme robu od vas. Kao kupac, jedini trošak koji snosite je neposredan trošak vraćanja robe trgovcu.U slučaju da jednostrano raskinete ugovor na daljinu, prestaje pravno dejstvo svih povezanih ugovora (ukoliko ih je bilo), bez dodatnih troškova za vas.

DOSTAVA ROBE


Dostava robeInternet prodavnice obično kupcima daju više mogućnosti za dostavu robe, što uključuje metod transporta, brzinu dostave, mogućnost praćenja pošiljke i njenog osiguranja. Neki domaći prodavci, kao što su prodavci bele tehnike ili nameštaja, robu poručenu preko internet prodavnice dostavljaju preko sopstvene dostavne službe, ali se većina, ipak, odlučuje da dostavu vrši putem pošte ili neke službe za ekspresnu dostavu.Bez obzira na način dostave, domaći prodavac je dužan da isporuči robu kupcu najkasnije u roku od 30 dana od naručivanja.

Ako roba ne stigne u ovom roku, prodavac je dužan da vrati kupcu uplaćeni novac i to u roku od 7 dana od dana isteka roka isporuke.Što se tiče inostranih internet prodavnica, na raspolaganju su obično standardna međunarodna dostava poštom (eng standard international shipping) i dostava putem neke od službi za ekspresnu dostavu, kao što su DHL, UPS, FedEx i drugi. Prilikom izbora metoda dostave, obratite pažnju na to ko snosi troškove dostave – kupac ili prodavac, tj.da li je cena dostave uključena u cenu robe.

Najčešće to nije slučaj, ali se dešava da prodavci, za određenu vrstu robe ili u okviru nekih promocija, preuzimaju troškove dostave na sebe.Standardna poštanska dostava je obično jeftinija, ali je sporija i često u manjoj meri osigurana od gubitka ili oštećenja. S druge strane, službe za ekspresnu dostavu obično su brže i pouzdanije, ali i skuplje.

Koju god varijantu da izaberete, od prodavca ćete dobiti identifikacioni broj poslate pošiljke i adresu internet sajta, gde ćete, preko tog broja, moći da pratite njenu trenutnu lokaciju i status. Imajte u vidu da će roba, koju ste kupili preko inostrane internet prodavnice, po dolasku u Srbiju morati da prođe kroz carinski postupak, što znači da ćete možda morati dodatno da platite carinu, porez i troškove špedicije.

UVOZNE PROCEDURE


Sve pošiljke koje stignu u Srbij u iz inostranstva, pa i pošiljka sa robom koju ste naručili iz neke inostrane internet prodavnice, moraju da prođu kroz carinski postupak, uređen propisima, od kojih su najvažnij i Carinski zakon,

Uredba o carinski dozvoljenom postupanju sa robom i Uredba o vrsti, količini i vrednosti robe na koju se ne plaćaju uvozne dažbine.Ako ste prilikom kupovine odabrali da vam pošiljka bude dostavljena standardnom poštanskom uslugom, po prispeću pošiljke u Srbiju, carinski organ će obaviti pregled pošiljke i odlučiti da li ćete morati da platite carinu.

Pošiljke koje su oslobođene od plaćanja carine uključuju: - Pošiljke koje sadrže knjige i drugi obrazovni materijal; - Pošiljke male vrednosti, koje sadrže robu nekomercijalne prirode (roba koja se koristi za lične ili porodične potrebe, u količini primerenoj takvoj upotrebi) i čija vrednost (ne računajući poštarinu) ne prelazi 50 evra u dinarskoj protivvrednosti, sa izuzetkom alkohola i alkoholnih pića, duvana i duvanskih proizvoda, parfema i toaletnih voda. -

Pošiljke male vrednosti, koje fizička lica besplatno primaju od fizičkih lica iz inostranstva, pod uslovom da se radi o povremenim pošiljkama, da roba nije komercijalne prirode (da se koristi za lične ili porodične potrebe, u količini primerenoj takvoj upotrebi) i da njena vrednost (ne računajući poštarinu) ne prelazi 70 evra u dinarskoj protivvrednosti.Za ostale pošiljke (sa robom veće vrednosti, komercijalne prirode, itd.) podnosi se carinska deklaracija i plaća carina.Važno je znati da formalnosti carinskog postupka (što uključuje popunjavanje deklaracija, plaćanje naknada i slično) možete obaviti lično, ali za te potrebe možete ovlastiti i zastupnika u carinskom postupku (špeditera), koji će vam svoje usluge posebno naplatiti. Pošiljke koje sadrže robu namenjenu fizičkim licima, za korišćenje u sopstvenom domaćinstvu, čija je vrednost ne prelazi 3.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, carine se po jedinstvenoj carinskoj stopi od 10%. Izuzetno, možete zahtevati da se u ovom slučaju ne primeni jedinstvena carinska stopa, već da se carinjenje obavi po stopi koja je za tu vrstu robe utvrđena Carinskom tarifom (www.carina.rs/lat/PoslovnaZajednica/Stranice/Carinskatarifa.aspx).

 U svim ostalim slučajevima, roba se carini po stopi koja je za nju utvrđena Carinskom tarifom, pri čemu se, kao i u slučaju carinjenja po jedinstvenoj carinskoj stopi, kao osnovica za obračun carine uzima vrednost robe sa uključenim troškovima poštarine.Važno je znati da se za utvrđivanje vrednosti robe na koju se plaća carina, u najvećem broju slučajeva koristi vrednost robe naznačena u pratećoj dokumentaciji (poštanska deklaracija i račun). Međutim, ako račun ne prati robu ili ako službenik carine osnovano posumnja da se vrednost robe, koja je navedena u pratećoj dokumentaciji, ne može prihvatiti kao verodostojna, on ima pravo da obračuna carinu na vrednost robe koju odredi na drugi način, propisan Carinskim zakonom (npr. na osnovu vrednosti istovetne ili slične robe, o čemu se detaljno govori u članovima 40-45. Carinskog zakona), pri čemu je dužan da o tome sastavi zapisnik. Ako ne budete zadovoljni utvrđenom carinskom vrednošću robe, na ovaj zapisnik, kao i na konačno rešenje o visini carinskog duga, možete podneti žalbu Komisiji za žalbe Uprave carina (http://carina.rs).

Ne zaboravite da se prilikom uvoza robe koja podleže plaćanju carine, dodatno plaća i porez na dodatu vrednost (i to na osnovicu koju čini carinska vrednost robe, sa uključenim troškovima poštarine, uvećana za obračunatu carinu), kao i druge takse i akcize primenjive na tu robu. Obračunata carina i porezi zajedno čine carinski dug, koji ćete morati da platite u punom iznosu pre podizanja paketa sa carine.

Ako ste prilikom kupovine odabrali da vam pošiljka bude isporučena putem službe za ekspresnu dostavu, važe sva prethodno pomenuta pravila carinskog postupka, s tim što sve carinske formalnosti za vas obično obavlja sama služba za ekspresnu dostavu – od dopremanja robe u Srbiju, do isporuke na vašu kućnu adresu.Njima na kraju plaćate sve troškove, koji uključuju sve troškove ekspresne dostave robe i carinskog duga (kurirske službe/poštanski operatori koji su licencirani za pružanje ekspresne poštanske usluge istovremeno su i špediteri, tako da pojam „usluge ekspresne dostave“ uključuje i špeditersku uslugu).

Savet: Proverite prilikom kupovine ko snosi troškove dostave i pod kojim uslovima. Računajte na carinsku proceduru i dodatne troškove za robu koja stiže iz inostranstva.

MEDIJATORNA TELA


MEDIJATORNA TELA
2. Vansudsko rešavanje potrošačkih sporovaPojamČlan 149Potrošački spor može se rešiti vansudskim rešavanjem potrošačkih sporova.Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova u smislu ovog zakona obavlja se na transparentan, efikasan, brz i pravičan način pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova (u daljem tekstu: telo).Ministar bliže uređuje uslove za osnivanje i rad tela, kriterijume za evidentiranje tela, izveštavanje o radu, naknadu za rad tela, kao i obrazac zahteva za upis na listu iz člana 150. stav 2. ovog zakona i obrazac predloga za pokretanje postupka vansudskog rešavanja spora (u daljem tekstu: predlog).Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, u smislu ovog zakona, ne primenjuje se:1) u oblasti medicinskih usluga koje se pružaju pacijentima u svrhu lečenja, uključujući izdavanje recepata;2) u oblasti pružanja usluga od opšteg interesa koje nisu ekonomske prirode;3) u vezi sa zaključenim ugovorima sa javnim pružaocima usluga u oblasti visokoškolskog obrazovanja;4) u potrošačkim sporovima koji su predmet ovog zakona, ako je vansudsko rešavanje sporova uređeno posebnim zakonom, a naročito u oblasti pružanja elektronskih komunikacionih usluga, poštanskih usluga, finansijskih usluga, osim finansijskih pogodbi, usluga putovanja;5) za rešavanje sporova po procedurama koje je ustanovio sam trgovac;6) na neposredne pregovore između potrošača i trgovca;7) na pokušaj mirenja strana povodom spora u parničnom postupku;8) u postupcima koje je trgovac pokrenuo protiv potrošača.Tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporovaČlan 150Tela sarađuju u cilju usklađenog postupanja, ujednačavanja i razmene dobre prakse.Ministarstvo sačinjava listu tela i javno je objavljuje.Tela su lica koja imaju svojstvo posrednika, u skladu sa zakonom kojim se uređuje posredovanje u rešavanju sporova, koja su diplomirala na pravnom fakultetu, stekla nakon diplomiranja dve godine iskustva u građanskopravnoj materiji i koja su upisana u listu tela iz stava 2. ovog člana.Lista tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova sadrži:1) naziv, adresu i internet adresu svih tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova;2) podatke o fizičkim licima koja su zadužena za rešavanje sporova i njihovom profesionalnom iskustvu;3) prosečnu dužinu trajanja spora;4) jezik, odnosno jezike na kojima se može podneti prigovor i voditi postupak;5) poslovnik o radu, ukoliko ga poseduju;6) razloge zbog kojih telo može da odbije vansudsko rešavanje potrošačkog spora.Jednom godišnje, najkasnije do 31. januara tekuće godine za prethodnu godinu, tela su dužna da javno objave na svojoj internet stranici ukoliko je imaju i dostave Ministarstvu izveštaj koji sadrži podatke o broju primljenih zahteva za pokretanje spora, pokrenutih i okončanih sporova, stopi izvršenih odluka tela i uočenim značajnim problemima.Ukoliko tela prestanu da ispunjavaju propisane uslove za upis u listu tela ili ne dostave izveštaj iz stava 5. ovog člana, brišu se sa liste tela i ne upisuju se ponovo na listu u roku od godinu dana od dana brisanja sa liste.Pravo na vansudsko rešavanje sporovaČlan 151Postupak pred telom može da pokrene potrošač samo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu.Trgovac je obavezan da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja potrošačkih sporova pred telom.Trgovac je dužan da na prodajnom mestu vidno i jasno istakne obaveštenje da je po zakonu obavezan da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja potrošačkih sporova.Vansudsko rešavanje potrošačkog spora u skladu sa ovim zakonom može da traje najduže 90 dana od dana podnošenja predloga.Izuzetno od stava 4. ovog člana, u opravdanim slučajevima kada je predmet spora složen, rok od 90 dana se može produžiti za najviše još 90 dana, o čemu telo bez odlaganja obaveštava potrošača i trgovca.Potrošač može odustati od daljeg učešća u vansudskom rešavanju potrošačkog spora do okončanja postupka.


Radna grupa za izradu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača

savetovalisteBGПрилози11:15 (пре 5 сати)коме Prosperitet, Nenad, Zoran, Centar, UPOK, ја, savetovalisteBG, Goran, NOPS, Centar, Milan, repupoPoštovane kolege,Obaveštavam vas da sam danas (13.09) primila mail Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine u vezi sa održavanjem prvog sastanka Radne grupe za izradu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača ("SL. glasnik RS", br.88/2021).Sastanak će se održati u utorak 19.09.2023. u godine u13h u prostorijama Ministarstva u Nemanjinoj 22-26.U prilogu mi je dostavljeno Rešenje o obrazovanju Radne grupe, koje prosleđujem u prilogu.Takođe, s obzirom na polazne osnove za izmene Zakona o zaštiti potrošača, u nastavku se nalaze linkovi koji se odnose na direktive EU koje su predmet transponovanja u ovoj fazi usaglašavanja i harmonizacije sa zakonodavstvom EU, a radi upoznavanja pre održavanja sastanka. - Directive 2019/2161 on better enforcement and modernization of Union rules on consumer protectionhttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L2161&qid=1694507870515 - Directive 2019/770 on certain aspects of contracts for the supply of digital content and digital serviceshttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0770 - Directive 2019/771 on contracts for the sale of goodshttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0771S poštovanjem,Maja AnokićCentar potrošača Srbije    

Powered by WebExpress