Poslovi, aktivnosti i ciljevi organizacije za zaštitu poterošača "HRAM"

    

POTROŠAČKA PRAVA NAJMLAĐIH

- Omogućavanje pravne sigurnosti i zaštite građana-potrošača
- Posredovanje u rešavanju problema potrošača
- Pozicioniranje organizacije potrošača kao zastupnika u kolektivnim sporovima potrošača
- Pružanje pomoći u nadoknadi štete u slučajevima povrede prava potrošača
- Edukacija građana da traže svoja potrošačka prava
- Promotivno - marketinške prezentacije u cilju edukacije građana o pravilnom izboru bezbednih i kvalitetnih proizvoda i usluga

Edukacija o potrošačkim pravima


- Saradnja sa ekspertima iz raznih oblasti domenu zaštite potrošaća
- Edukacija dece u predškolskom i školskom uzrastu radi njihove sigurnosti i zaštite kao potrošača
- Unapređenje zaštite starijjih ljudi kao potrošača, posebno u oblastima:- Zdravstvene ispravnosti i kvaliteta hrane i bezbednosti proizvoda

Učešće u radu komisija i savetodavnih tela u preduzećima koje obavaljaju delatnosti od javnog značaja

- Delegirani članovi u komisijama i savetodavnim telima u JKP Eko-Grocka iz Grocke i JKP"Vodovod i kanalizacija" Obrenovac.
- Učešće u procesu donošenja Zakona o zaštiti potrošača
- Elektronska povezanost u mreži lokalnih organizacija potrošača
- Ostvarivanje uslova zdrave životne sredine i okruženja koje ne predstavlja opasnost za zdravlje potrošača.

Projekat "ZAŠTITIMO NAŠA POTROŠAČKA PRAVA"

link za anketu: Prosečan potrošač
Edukacija starijeg dela stanovnika Vračara-penzionera, podela edukativnog materijala i anketiranje ucesnika završeno je sa uspehom. Zainteresovani stariji potrošači mogu preuzeti edukativni materijal na adresi Sime Igumanova 16, u prostorijama Udruženja penzionera invalida rada, do 01.11.2019. godine.


U okviru projekta "Zaštitimo svoja potrošačka prava", realizovana je edukacija učenika 8 razreda osnovne škole Jovan Miodragović. Učenici su dobili edukativni materijal i uradili anketu "I ja sam potrošač".PROJEKAT "STANIMO NA PUT NEPOŠTENOJ POSLOVNOJ PRAKSI" finansiran od strane Gradske opštine Vračar

Општи циљ пројекта је остварива и одржива примена Закона о заштити потрошача у пословању трговинских радњи и услужни делатности, чиме је условљена поштенија пословна пракса и што мањи број незадовољних и оштећених потрошача, а што већи број едукованих трговаца и пружаоца услуга с једне и корисника с друге стране.

regionalne kancelarije za region Šumadija i Zapadna srbija sa sedištem u Čačku i za Nišavski, Pirotski i Toplički okrug sa sedištem u pirotu

U okviru naše politike strateškog partnerstva a na osnovu člana 7. Zakona o udruženjima I člana 9. Statuta Organizacija za zaštitu potrošača Hram Upravni odbor je doneo odluku o  osnivanju Regionalne kancelarije  u Čačku za regione Šumadija I Zapadna Srbija. Za Koordinatora kancelarije imenovan je Ivan Pavlović iz Čačka, a za zamenika koordinatora Gordana Petronijević, ul. Đorđa Milovanovića 14  kao i 
Odluku o osnivanju Regionalne kancelarije  u Pirotu za Nišavski, Pirotski i Toplički okrug . Za Koordinatora kancelarije imenuje se Vladislav Aleksov Pirot, ,Danila Kiša 8 

ŠTA POTROŠAČ TREBA DA ZNA?

ШТА ПОТРОШАЧ ТРЕБА ДА ЗНА?
 Информације о правима потрошачаВаше право је да добијете информације о основним карактеристикама робе или услуга, као што су цена, квалитет, својства, уговорна права и обавезе. Шта треба да учините када роба или услуге нису испоручене/пружене у складу са уговором?Ако вам нека понуда делује превише добро да би била истинита, будите нарочито обазриви! Не потпадајте под утицај насртљиве пословне праксе трговаца. Ко може да вам помогне?Институције за заштиту потрошача (министарства, регулаторна тела) и удружења за заштиту потрошача широм Србије су задужени да вам помогну у остваривању ваших потрошачких права, кроз едукацију, саветовање и пружање правне помоћи и подршке.Куповина обућеПре саме куповине погледајте декларацију на обући! Она треба дасадржи информацију о материјалима од којих је обућа израђена, начину употребе,години производње, увознику, односно произвођачу.Испробајте! Пре него што се одлучите за куповину, испробајте да ли је жељена обућа довољно удобна. Сачувајте рачун! Како бисте остварили право у случају рекламације, потребно је да поседујете рачун или други доказ о куповини.Немојте се устручавати да рекламирате. Ако имате примедбу на купљену обућу по питању саобразности, погрешно обрачунате цене и других недостатака, обратите се трговцу како бисте остварили своја права у рекламационом поступку.Своја права у погледу рекламације на несаобразност купљене робе можете остваривати у временском периоду од 2 године од дана куповине. Уколико се несаобразност испољи у периоду до 6 месеци од дана куповине, имате право на повраћај новца, замену за нови производ, a поправка је могућа само уз изричиту сагласност купца. 

Промоције производа и продаја „од врата до врата“Ако вам неко понуди да нешто купите по невероватно добрим условима, будите обазриви.Никада не прихватајте понуду пре него што сте сигурни да је она заиста добра и повољна за вас! Потражите информације о самом трговцу! Пре него што се одлучите за куповину, детаљно се информишите о роби која је предмет продаје, односно понуде. Поступите на исти начин приликом куповине робе на промоцији или личним нуђењем. Након што се правилно информишете, сигурно ћете донети добру одлуку.Желите ли да склопите уговор на продајним промоцијама?Прво проверите шта уговор садржи!Пре него што потпишете, прво проверите да ли у уговору можете да пронађете следеће податке: назив и адресу трговца, опис производа, цену, изјаву о саобразности и остала права потрошача регулисана законом. Трговац је дужан да вам преда и образац за одустанак од куповине. Имате право да одустанете од куповине у року од 14 дана од дана испоруке робе, без навођења разлога, као и да тражите повраћај целокупног уплаћеног износа. Довољно је да попуњени образац за одустанак од куповине пошаљете трговцу и саопштите да сте се предомислили, те да желите повраћај свог новца.Желите да рекламирате робу/услугу?Имате право на то!Када купујете неки производ ви очекујете: оно што је наведено у огласу; све карактеристике које су наведене за тај производ; да буде одговарајућег квалитета.Ако производ није у складу са наведеним (није саобразан), имате право на рекламацију.Како да уложите рекламацију – корак по коракАко у вези са купљеним производом установите одређени недостатак:1. контактирајте трговца;2. изјавите рекламацију (писмено, усмено, електронски), наведете разлог рекламације и начин како желите да буде решена;3. трговац је у обавези да одговори на вашу рекламацију у року од 8 дана од пријема рекламације;4. у случају да трговац прихвати рекламацију као основану, дужан је да је реши у року од 15 дана од дана изјављивања рекламације, односно 30 дана за техничку робу и намештај.Имајте на уму да је непоштена пословна пракса трговаца забрањена!Обмањујуће рекламирање представља пример непоштене пословне праксе трговца.Шта учинити ако се суочите са непоштеном пословном праксом? Ако сте неки уговор закључили под утицајем обмањујуће или насртљиве пословне праксе, за почетак треба да се обратите трговцу. Ако ваша рекламација буде одбијена, можете затражити савет од удружења за заштиту.  

ŠTA TRGOVAC TREBA DA ZNA?

ОБАВЕЗЕ ТРГОВАЦА ПРЕМА ПОТРОШАЧИМАПотрошач је физичко лице које купује робу, односно услуге ради задовољења личних потреба или потреба свог домаћинства.Потрошачки уговор је уговор који ви, као трговац закључујете са потрошачем без обзира на начин комуникације посредством којег то чините и независно од тога а ли је предмет уговора испорука робе или пружањауслуга.Које врсте уговора трговац може да закључује са потрошачима?1)Уговори у пословним просторијама су потрошачки уговори који се закључују у продајном објекту трговца2)Уговори на даљину јесу потрошачки уговори који се закључују путем интернета, преко каталога, телефоном или ТВ продаје.3)Уговори који се закључују изван пословних просторија (Нпр. Продаја на промоцијама, од врата до врата.)ОДУСТАНАК ОД УГОВОРАУ случају уговора закљученог на даљину и изван пословних просторија, потрошач има право да у року од 14 дана од дана испоруке робе одустане од таквог уговора без навођења разлогаАкон потрошачн искористи тосвоје право, сматраће се да овај уговор није ни закључен и прдавац је дужан да потрошачу врати плаћен износ у року који не сме бити дужи од 14дана од дана обавештења о одустанку од уговора.
ПРЕДУГОВОРНО ИНФОРМИСАЊЕИнформације које продавац треба да пружи потрошачима пре него што прода робу/услугу у свом продајном објекту1.Основна обележја робе/услуга;2.Пословно име, адреса седишта, број телефона и матични број;3.Продајна цена за робу/услуге или начин на који ће се продајна цена обрачунати;4.Све информације у вези са начинима плаћања, испоруком, пружањем услуге, временским роком закључно са којим ће роба бити испоручена,односно услуга пружена;5.Трајање уговора и услови за његово раскидање, ако је закључен на неодређено време или ако се продужава аутоматски;6.Информације о начину изјављивања и решавања рекламација;7.Обавештење о законској одговорности због несаобразности робе или услуге;8.Обавештење о доступности резервних делова, прикључних апарата и сличних делова, техничког сервиса,односно одржавања и оправке за време и после престанка периода у којем трговац одговара за несаобразност уговору, односно после престанка производње и увоза робе, а приликом понуде и продаје техничке робе. 

ОБАВЕШТАВАЊЕ ПОТРОШАЧА О САОБРАЗНОСТИ И ГАРАНЦИЈИНА ПРОДАВЦУ ЈЕ ОДГОВОРНОСТ ДА ПОТРОШАЧУ ИСПОРУЧИ РОБУ КОЈА МОРА БИТИ САОБРАЗНА ОПИСУ ИЛИ УЗОРКУ КОЈИ ЈЕ НАВЕДЕН ИЛИ ПОКАЗАН ПОТРОШАЧУРазлика између САОБРАЗНОСТИ и ГАРАНЦИЈЕ.•- Одговорност трговца за саобразност робе/услуге подразумева бесплатно отклањање недостатака на роби/услузи који се нпојаве у периоду од две године, што је законска обавеза;•- Давање гаранције подразумевапружање већих права потрошачима од оних која су загарантована законом, а тичу се саобразности.•Која права су на располагању потрошачима ако роба није саобразна уговору?Ако се недостатак на роби појави у року од 6 месеци, сматраће се да је постојао у време испоруке. Терет доказивања супротног је на трговцу.У поступку рекламације потрошач може да изабере замену робе, раскид уговора, поправку или умањење цене. Оправка је могућа уз и зричиту сагласност потрошача.ЗАБРАЊЕН ЈЕ БИЛО КАКАВ ОБЛИК НЕПОШТЕНЕ ПОСЛОВНЕ ПРАКСЕЗабрањени су свиоблици оглашавања који потрошаче могу да доведу у заблуду.•Неовлашћено истицање ознаке квалитета, знака од поверења и сл• Неистинита тврдња трговца да његову пословну праксу или продају робе/услуге, подржава, одобрава или помаже одређени државни орган/организација;•Неистинита тврдња да ће роба/услуга битирасположива у кратком року под одређеним условима, с циљем да се потрошач наведе да одлуку о куповини донесе без одлагања.•- неистинита тврдња трговца да престаје са пословањем или да се премешта у друге пословне просторије•- неистинита тврдња да роба/услуга лечи одређену болест или поремећај  

Kontaktirajte nas 


Bavite se zaštitom potrošača ili želite da budete zaštićeni potrošač?


Javite nam se!


Naš tim saradnika teži svakodnevnom uspostavljanju strateških partnerstava i razradi novih ideja sa profesionalcima zainteresovanim za rad u oblastima zaštite potrošača.


Budite slobodni da nam se obratite korišćenjem kontakt forme.


Trudićemo se da Vam odgovorimo u najkraćem mogućem roku.
Powered by WebExpress